• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 34 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายสุภชัย โลหิตพินทุ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายจตุพร หมอโอสถ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
•
นายอุดม ปาลีกุย • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4
•
นายรุ่งโรจน์ อาริยะ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5
•
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง • หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(หลักสูตร)
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6
•
เจษฎา จินาติ • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
• หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7
•
นางศิริภัทร ตุลยาพร • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
8
•
นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร์ • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
• เจ้าหน้าที่ งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
9
นางกมลชนก ชัยศิรินวกาญจน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
10
•
นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
11
•
นางสาวอภิลักษณา ทองประกายเพชร • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
12
•
นายอัษฎาวุธ ทิศลา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
13
•
นายธวัฒ จันทร์ควง • ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
14
นายประเสริฐ ทะนุชิต • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
15
นายมิตร พงศ์ตุ้ย • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
16
•
นางสุดาลักษณ์ อั้นอยู่ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
• เจ้าหน้าที่ งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
17
•
นายสิทธิกร ปัญญามา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
• เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
18
•
นางสาวปิยะธิดา เหมือนฟู • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
19
•
นางปรียาลักษณ์ ทุนร่องช้าง • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
20
•
นางสาวประภาพร มูลรังษี • เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
• เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• เจ้าหน้าที่ งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
21
•
นางทิพวรรณ ทนุชิต • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
22
•
นายสุพจน์ ญาณะทาน • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
23
•
นางสาวอภิญญา ไชยเดช • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
24
•
นางประภาภรณ์ บุญสุทธิ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(หลักสูตร)
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
25
•
นายชัยพร วิชัยคำ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
26
•
นางสาวปราณี ปันปละ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
27
•
นายชัยวัฒน์ พอพิน • ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
28
•
นายบันจวบ ก้อฝั้น • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
• เจ้าหน้าที่ งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
29
•
นางสาวสุพิชชา เจริญศักดิ์ชัยกุล • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
• เจ้าหน้าที่ งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
30
•
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
31
•
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
• เจ้าหน้าที่ งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
32
•
นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(ครูที่ปรึกษา)
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
• หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
33
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
34
•
นางวารุณี ปองนาน • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ