ติดต่อเรา

งานพัสดุ   239  หมู่ 3  บ้านป่าป๋วย  ตำบลบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน   เบอร์โทรสำนักงาน  088-290-7033