ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของงานพัสดุ

 เต็มใจบริการ สร้างงานคุณภาพ 

วิสัยทัศน์

งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัยและประสานงานกับทุกหน่วยงานให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

 1. จัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ตรงตามเวลาและความต้องการของวิทยาลัย
 2. บริหารพัสดุให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัย
 3. ซ่อมและบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานพัสดุ
 5. เผยแพร่ ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานพัสดุ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อดำเนินการจัดหารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง, คัดเลือก, ประกาศเชิญชวน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และสอดคล้องกับแบบการดำเนินงานในวิทยาลัย
 2. เพื่อให้การดำเนินการจัดหาเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างเป็นธรรม
 3. เพื่อให้การบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่าน GFMIS มีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ประหยัด รวดเร็ว
 6. เพื่อเป็นหน่วยคลังพัสดุที่พร้อมสำหรับการเบิก-จ่ายพัสดุไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 

 

สถานที่ทำการ

 239  หมู่ 3  ตำบลบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน  51130  เบอร์โทรสำนักงาน  088-2907033