ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างยนต์ ชุดฝึกระบบแสงสว่างรถยนต์ Can Bus งบประมาณ 1,445,000 บาท [อ่าน : 17 ครั้ง]

งานประกวดราคาสิ่งก่อสร้าง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น วงเงินงบประมาณ 12,092,800 บาท [อ่าน : 16 ครั้ง]

กิจกรรม (กระบวนการ P-D-C-A) ดู กิจกรรม (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด