ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

 การเงินทันสมัย เต็มใจให้บริการ บริหารงานอย่างเป็นระบบ

 

วิสัยทัศน์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี  เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส โดยยึดระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ ประสานงาน และให้บริการ ระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ

 1. จัดระบบการบริหารด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ

 2. ดูแลการรับเงิน การจ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ และเงินอื่นๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียน ข้อบังคับภายใต้การบริหารเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)

 3. ช่วยประสานงานระหว่างหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานให้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

 

สถานที่ทำการ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

239  หมู่3 ตำบลบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน  51130