ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

 -ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ สาขางา

     ทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติและระเบียบการเงินให้ชัดเจน และหมั่นฝึกฝนเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมทั้งเข้ารับการอบรมความรู้ในสายงานการเงินแล้วนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติและต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดีในเรื่องการจัดวางระบบงาน,ระบบเอกสารการเงินที่ชัดเจน และทำให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน งานล่าช้า และงานไม่เป็นปัจจุบัน

-การบริการที่ดี (ให้บริการที่สุภาพ ยิ้มแย้ม เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู้มารับบริการให้บริการอย่างรวดเร็วให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มอกเต็มใจ พูดคุยกับผู้รับบริการทั้งภายในหรือภายนอก)

     งานการเงินเป็นฝ่ายที่ต้องติดต่อและให้บริการกับบุคลากรภายในวิทยาลัย ฯ และบุคคลภายนอกตลอดจนร้านค้าทั่วไปอยู่เสมอ ดังนั้นการบริการจึงเป็นงานอีกอย่างหนึ่งของข้าพเจ้า ที่จะต้องคอยบริการ ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เอาใจใส่ ไม่เห็นแก่ความสะดวกสบายส่วนตัว และข้าพเจ้าจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มาติดต่อ คือ ผู้ที่มาติดต่อจะต้องได้รับบริการที่ดี และมีความรวดเร็วอยู่เสมอ

 -การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (วางแผนงานโดยแตกประเด็นออกเป็นส่วนๆ หรือกําหนดเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้เข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของงานหรือปัญหาจัดลําดับความสําคัญหรือความเร่งด่วนของงานหรือกิจกรรมได้)
     

     ทำงานตามหน้าที่ของตนเองและหมั่นฝึกฝนฝีมือในการทำงานอย่างสม่ำเสมอสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปส่วนที่เกิดข้อผิดพลาดก็ต้องยอมรับและปรับปรุงแก้ไขพร้อมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด


 -การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม(ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน)
     

     งานการเงินเป็นงานที่เกี่ยวกับระบบเงินภายในวิทยาลัยฯทั้งสิ้นดั้งนั้นข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและมีการคุมเอกสารการเบิกจ่ายเงินทุกครั้งและมีความรับผิดชอบต่องานและคอยอำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานกับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯและบุคคลภายนอก

 

 -การทำงานเป็นทีม (เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอที่จะนําโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า วางแผนงานล่วงหน้า อย่างละเอียด รอบคอบ )

     งานบัญชี การเงิน และพัสดุเป็นหน่วยงานที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นประจำอยู่เสมอ และการทำงานเป็นทีมเป็นการทำงานร่วมกันและส่งเสริมกันไปในทางบวกและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อข้อมูลซึ่งกันและกัน การที่เกิดปัญหาในการทำงานขึ้นก็จะประสานงานร่วมกัน และหาทางแก้ไข ระบบบัญชีเป็นฝ่ายตรวจสอบ พัสดุเป็นฝ่ายทำเอกสาร และการเงินเป็นฝ่ายเบิกจ่ายร่วมกันทำงานเป็นทีม