ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญาของสถานศึกษา/อัตลักษณ์/คุณธรรมอัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้น ผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

 

1.มุ่งเน้น ผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

2.พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา

4.ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยยึดหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาของสถานศึกษา

 "เชิดชูคุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม"

 

 

 

อัตลักษณ์

"จิตอาสา พัฒนาตน"

เอกลักษณ์

"พัฒนาคน นำวิชาชีพสู่สังคม"

คุณธรรมอัตลักษณ์

"ความรับผิดชอบ"

 

สถานที่ทำการ

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 239  หมู่ที่ 3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130