ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 

ระเบียบ  วินัย อดทน ตรงต่อเวลา

วิสัยทัศน์

 มุ่งเน้นผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1.มุ่งเน้นผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 2.พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยะรรม สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิน

 3.สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา

 4.ส่งเสริมการปฎิบัติงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

 

เพื่อฝึกให้นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง มีความอดทนและตรงต่อเวลา

สถานที่ทำการ

 

แผนกเทคนิคพื้นฐาน  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮง