ประเภท : งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (กระบวนการ P-D-C-A)
ข่าวที่เชื่อมโยง :

แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :

  • การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1/1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพบ้าน-โฮ่ง จังหวัดลำพูน [อ่าน : 216 ครั้ง]
  • การพัฒนาสื่อ PowerPoint ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล... การพัฒนาสื่อ PowerPoint ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต รหัสวิชา 3000-1313 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์...[อ่าน : 434 ครั้ง]

พบข่าวทั้งหมด 2 ข่าว