ชื่อ : นางสาวอำพร ธนวัฒน์บวรศิริ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3239046
อีเมล์ : mairung-754@hotmail.com

 

ตำแหน่งทางวิชาการ
-
ตำแหน่งทางบริหาร
-
วันที่เข้าทำงาน
-วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2560
วุฒิการศึกษา
-ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
  • ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนวัดเสด็จ จังหวัดลำปาง
  • ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนสมฤทัยวิทยาลำปาง (เอกชน)
  • ปัจจุบันปฏิบัติการสอนตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 


 

รหัสเอกสาร ตัวบ่งชี้ ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1) วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(2) หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3) เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4) การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4) รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1) การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1) แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2) บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(4) การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5) วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3) งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5) รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1) กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4) กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5) กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.1 การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3) สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ