ชื่อ : นางวรรณา แดงเขียว
เบอร์โทรศัพท์ : 0897599822
อีเมล์ : kaisarikit@hotmail.com

 

ตำแหน่งทางวิชาการ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างาน
1.หัวหน้างานทะเบียน
2.หัวหน้างานบริหารทั่วไป
3.หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
วันที่เข้าทำงาน
27 มิถุนายน 2559
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี คบ.คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
27 มิถุนายน 2559 - ปัจจุบัน  วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

 

รหัสเอกสาร     ชื่อเอกสาร Url
A01 2.3(1)   วุฒิการศึกษา คลิกเปิดเอกสาร
A02 2.3(2)   หลักฐานวุฒิบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A03 2.3(3)   เกียรติบัตร คลิกเปิดเอกสาร
A04 2.3(4)   การบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A05 2.3(4)   รางวัลของครู คลิกเปิดเอกสาร
A06 2.1(1)   การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม คลิกเปิดเอกสาร
A07 3.1(1)   แผนการสอน คลิกเปิดเอกสาร
A08 3.1(2)   บันทึกหลังสอน คลิกเปิดเอกสาร
A09 3.1(3)   การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง คลิกเปิดเอกสาร
A10 3.1(4)   การนิเทศการจัดการเรียนรู้ คลิกเปิดเอกสาร
A11 3.1(5)   วิจัยในชั้นเรียน คลิกเปิดเอกสาร
A12 3.3(3)   งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A13 3.3(5)   รางวัลของผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A14 3.3(4)   การสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A15 3.4(1)   กิจกรรมรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ คลิกเปิดเอกสาร
A16 3.4(2)   กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คลิกเปิดเอกสาร
A17 3.4(3)   กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คลิกเปิดเอกสาร
A18 3.4(4)   กิจกรรมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเปิดเอกสาร
A19 3.4(5)   กิจกรรมการบริการวิชาการ วิชาชีพ คลิกเปิดเอกสาร
A20 1.1   การติดตามผู้เรียน คลิกเปิดเอกสาร
A21 3.3(3)   สิ่งประดิษฐ์ คลิกเปิดเอกสาร

ย้อนกลับ