ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 มุ่งเน้นวิชา พัฒนาคุณธรรม

วิสัยทัศน์

 

 

พันธกิจ

 

 

วัตถุประสงค์

 

 

สถานที่ทำการ

 ชั้น 2 อาคารใหม่