การทำดอกไม้จากกระดาษ
  1. ชื่อโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ
  2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอำพร ธนวัฒน์บวรศิริ
  3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

          3.1  นโยบายของรัฐด้านการศึกษา นโยบายที่ 29 : ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษา พัฒนาอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เรียนรู้ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ

          3.2  ยุทธศาสตร์ สอศ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม กลยุทธ์ที่ 4 :สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายพิเศษเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการมีชีวิตและให้ความร่วมมือแก้ปัญหาความยากจน

  1. หลักการและเหตุผล

          การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  จัดเป็นบทบาทหน้าที่หลักที่สำคัญ ของวิทยาลัยการอาชีพบ้าน- โฮ่ง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา ในการพัฒนาอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เรียนรู้ประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการมีชีวิต และร่วมมือแก้ปัญหาความยากจน

          ดังนั้น เพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษจึงควรเร่งดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม อันเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เป็นการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างมีคุณค่า ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

  1. วัตถุประสงค์

          5.1  เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          5.2  เพื่อจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

          5.3  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง

          5.4  เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพแก่ประชาชน สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ

  1. เป้าหมาย

          6.1  เชิงปริมาณ นักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 20 คน/ปี

          6.2  เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ นำความรู้ไปใช้การประกอบอาชีพ

  1. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          7.1  จำนวนนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ

          7.2  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีต่อการจัดการฝึกอบรม

  1.  วิธีการดำเนินงานโครงการ (ลักษณะโครงการ)

          8.1สำรวจความต้องการของประชาชน

          8.2 ดำเนินการรับสมัคร

          8.3บันทึกขออนุญาตเปิดสอน

          8.4จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่

          8.5ดำเนินการจัดการฝึกอบรม

          8.6สรุปรายงานผลการฝึกอบรม