ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การ...

การประกวดสุทรพจน์ หัวข้อ "ผู้เรียนอาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าสังคมไทย" [อ่าน : 182 ครั้ง]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น...

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 พฤศจิก... [อ่าน : 190 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การ...

มหกรรมอชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทค... [อ่าน : 171 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู กิจกรรมการเรียนรู้ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
บริการวิชาการ วิชาชีพ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู บริการวิชาการ วิชาชีพ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
  • การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 1/1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพบ้าน-โฮ่ง จังหวัดลำพูน [อ่าน : 216 ครั้ง]
  • การพัฒนาสื่อ PowerPoint ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล... การพัฒนาสื่อ PowerPoint ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต รหัสวิชา 3000-1313 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์...[อ่าน : 434 ครั้ง]