เกี่ยวกับสาขาวิชา

สาขาวิชาการบัญชี เปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพการบัญชี