ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาเชิดชูคุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม

 

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาให้มีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความรู้และทักษะทั้งด้านการทำบัญชี ควบคู่เรื่องภาษีและการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

 1. มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความรู้ในการทำบัญชี ความรู้เรื่องภาษีและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

สถานที่ทำการ

 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง  239 ม.3 บ้านป่าป๋วย  ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

โทร. 053-980099, 063-6236542