ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

 

เรียนดี มีวินัย พัฒนาสังคม 

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 

พันธกิจ

 

พันธกิจที่ 1  จัดการเรียนรู้เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้า

พันธกิจที่ 2พัฒนาจัดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับผู้เรียนและความต้องการของชุมชน

พันธกิจที่ 3จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

พันธกิจที่ 4ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้มาใช้ในการสร้างเป็นนวัตกรรมและให้บริการแก่ชุมชน

วัตถุประสงค์

 

เพื่อมุ่งเน้นนักเรียนให้มีคุณภาพ เข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน และก้าวเข้าสู่ THailand 4.0  

สถานที่ทำการ

 

แผนกช่างไฟฟ้า 239 หมู่ 3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130    โทร 053-591165     www.banhong.ac.th