เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๕๓ ไร่ ๒๓ ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๙ หมู่ ๓ (บ้านป่าป๋วย) ต. บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน  ๕๑๑๓๐ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำพูนไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ระยะทางประมาณ ๔๐ ก.ม. ได้รับจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น "วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง" วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งได้เปิดการเรีียนการสอนทั้งหมด ๕ สาขางานทั้งในระดับปวช.และระดับปวส.ได้แก่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑  เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์  และพณิชยการ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม  ๑  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังในปี พ.ศ. ๒๕๔๕  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม  ๑  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   ๒  สาขาวิชาคือ  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  และสาขาวิชาการบัญชี  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  เปิดสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับ  ปวช. และระดับปวส. สาขาวิชาช่างยนต์  ช่างไฟฟ้า  การบัญชี  การตลาด    คอมพิวเตอร์ คหกรรมบริการ  และสาขาวิชาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ  ในปี พ.ศ. ๒๕๕o  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม ๑สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม ๑  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งยังได้มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้นและแกนมัธยมให้กับโรงเรียนในพื้นที่ให้บริการ