ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ข้อมูลทั่วไปของแผนกวิชา

        สาขางานอิเล็กทรอนิกส์เป็นหน่วยงานในวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตั้งขึ้นเมื่อ๒๕๔๕

๑.  ปรัชญา

        ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำทางอาชีพ คิดค้นเทคโนโลยี

๒.  วิสัยทัศน์

        ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม เรียนโดยการปฏิบัติจริงตามหลักทางทฤษฎี เพื่อนำไปใช้พัฒนาเทคโนโลยี

๓.  พันธกิจของแผนกวิชา              

        ๑.พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดความรู้ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

        ๒.พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนละท้องถิ่น

        ๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ มาใช้ในการสร้าง

นวตกรรม และให้บริการแก่ชุมชน

        ๔.มุ่งเน้นให้ครูอาจารย์ และผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา