ข่าวประชาสัมพันธ์ ( กระบวนการ P-D-C-A ) ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ ( กระบวนการ P-D-C-A )ทั้งหมด
เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชา งา...

วิชางานซ่อมเครื่องพิมพ์ printer เปิดสอนระหว่างวันที่ 2 - 20 มกราคม 2562 [อ่าน : 75 ครั้ง]

เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น

เปิดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น ของทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 75 ชั่วโมง [อ่าน : 234 ครั้ง]

แข่งขันตอบคำถามทางคอมพิวเตอร์

แข่งขันตอบคำถามทางคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 187 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ( กระบวนการ P-D-C-A ) ดู กิจกรรมการเรียนรู้ ( กระบวนการ P-D-C-A )ทั้งหมด
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช่วงปิดภาคเรียน [อ่าน : 225 ครั้ง]

สอนระยะสั้นวิชางานซ่อมเครื่องพ...

สอนระยะสั้นวิชางานซ่อมเครื่องพิมพ์ (Computer printer) [อ่าน : 250 ครั้ง]

จัดดอกไม้

จัดดอกไม้ในงานต่างๆ [อ่าน : 225 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ( กระบวนการ P-D-C-A ) ดู บริการวิชาการ วิชาชีพ ( กระบวนการ P-D-C-A )ทั้งหมด
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน [อ่าน : 307 ครั้ง]

จิตอาสา

จิตอาสา [อ่าน : 264 ครั้ง]

งานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ( กระบวนการ P-D-C-A ) ดู งานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ( กระบวนการ P-D-C-A )ทั้งหมด
หุ่นยนต์

หุ่นยนต์ [อ่าน : 233 ครั้ง]