เกี่ยวกับหลักสูตร

การจัดการศึกษาในแผนกวิชา

               ปัจจุบันแผนกวิชาช่างยนต์ ได้จัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในระดับต่าง ๆ ดังนี้

  • สาขางานยานยนต์

สาขางานยานยนต์ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.หลักสูตร 3 ปี ) รับผู้จบ ม.ศ. 3 หรือ ม. 3 หรือ เทียบเท่า เข้าเรียนในระบบปกติ

  • สาขางานเทคนิคยานยนต์

สาขางานเทคนิคยานยนต์ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเรียนในระบบทวิภาคี