เกี่ยวกับสาขาวิชา

สภาพปัจจุบันของแผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์เป็นแผนกวิชา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สังกัดวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดทำการสอนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยมีพื้นที่สำหรับจัดการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วย

          พื้นที่โรงงานฝึกงานหลัก ตึกอุตสาหกรรม ใช้จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และงานบริการ ได้แก่

          งานเครื่องยนต์เล็ก

          งานจักรยานยนต์

          งานปรับอากาศรถยนต์

          งานไฟฟ้ารถยนต์

          งานปรับแต่งเครื่องยนต์

          งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด

          งานบริการและบำรุงรักษารถยนต์

          ห้องเครื่องมือกลาง

          ห้องพักครูกลาง

 

          งานเครื่องล่างรถยนต์

          งานส่งกำลังรถยนต์

          งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

          งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

          งานเครื่องยนต์ดีเซล

          งานซ่อมเครื่องยนต์