ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

ปรัชญาการจัดการศึกษาของแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นไปตามปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง "เชิดชูคุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม"

วิสัยทัศน์

แผนกวิชาช่างยนต์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งองค์กรอย่างรอบด้าน ตามปรัชญาการศึกษา และนโยบายของวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตราฐานทางอาชีวศึกษา

 

พันธกิจ(MISSION) ของแผนกวิชาช่างยนต์

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสาขางาน
  2. พัฒนาบุคลากร ด้านความรู้ ความสามารถ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาองค์กร เพื่อเข้าสู่การประกันคุณภาพของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ
  4. จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
  5. พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของสาขางานอย่างเป็นระบบ
  6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
  7. ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน การมีงานทำ และสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 

เป้าประสงค์

 

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ สามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ไปประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

สถานที่ทำการ

 ชั้น 1 ตึกอุตสาหกรรม

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 239 ม.3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130