แนวทางการประกอบอาชีพ

รายละเอียดของสาขาวิชา

                   ช่างยนต์ คือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในการเกษตร และอื่น ๆสาขาช่างยนต์มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะ ประสบการณ์ และการทดลองสิ่งใหม่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาขาช่างยนต์ เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ในงานช่าง วัสดุเชื้อเพลิง การถอดประกอบเครื่องยนต์ การคำนวณต่าง ๆ ที่จำเป็นต่องานช่าง วิชากลศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น การเรียนสาขาช่างยนต์เป็นสาขาวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติกับทฤษฎีควบคู่กัน และมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์

แนวทางการศึกษาในระดับสูง

 1. ปวช. สาขาช่างยนต์
 2. ปวส. สาขาช่างยนต์/เทคนิคยานยนต์
 3. ปริญญาตรี/สาขาวิศวกรรมยานยนต์ / กลเกษตร / ครุศาสตร์เกี่ยวกับการสอนสายอาชีพ และสายอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสมัครเรียน
 4. ปริญญาโท
 5. ปริญญาเอก

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

 1. ซ่อมบำรุงรถยนต์รถจักรยานยนต์
 2. เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในรถหรือเครื่องยนต์
 3. เคาะพ่นสี
 4. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันต่าง ๆ
 5. เช็คระบบวงจรรถ
 6. ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
 7. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับเครื่องยนต์
 8. งานระบบ
 9. งานปิโตรเลียม

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. ช่างยนต์
 2. พนักงานทั่วไป
 3. พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ของภาครัฐและเอกชน
 4. พนักงานขนส่งสินค้า
 5. นายช่างศูนย์บริการ
 6. เจ้าของกิจการคาร์แคร์
 7. เจ้าของกิจการอู่รถ
 8. เจ้าของกิจการเต้นท์รถ
 9. เจ้าของกิจการจำหน่ายอะไหล่รถ
 10. ข้าราชการครู
 11. รับราชการตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล การประปาส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน กรมทางหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 12. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตลอดจนแท่นขุดเจาะน้ำมัน