ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
กิจกกรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระด...

แข่งขันทักษะวิชาชีพ [อ่าน : 243 ครั้ง]

กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย และการปฏิ...

ขับขี่ลปอดภัย ใส่ใจกฎจราจร [อ่าน : 307 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู กิจกรรมการเรียนรู้ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
บริการวิชาการ วิชาชีพ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู บริการวิชาการ วิชาชีพ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
โครงการอาชีวะอาสา

ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ช่วงเทศกาลสิ้นปี 2560 [อ่าน : 300 ครั้ง]

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมช...

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ได้ดำเนินโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุม... [อ่าน : 519 ครั้ง]

งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (กระบวนการ P-D-C-A) ดู งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (กระบวนการ P-D-C-A)ทั้งหมด
  • งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชากลศาสตร์ยานยนต์ ด้วยแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวช.3 แผนกช่างยนต์ [อ่าน : 271 ครั้ง]
  • งานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เครื่องคว้านลำใย นายธนกฤต วรรธธนสุทธิ[อ่าน : 296 ครั้ง]