ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์

     มุ่งเน้น ผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม   จริยธรรม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

พันธกิจ

1. มุ่งเน้น ผลิตกำลังคนให้มีสมถนะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

2. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา

4. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วัตถุประสงค์

xxx 

สถานที่ทำการ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

พันธกิจ

xxx