ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญาของสาขาวิชา

เชิดชูคุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม

 

 

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้น ผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันเทคโนโลยี 

มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

พันธกิจ

1. มุ่งเน้น ผลิตกำลังคนให้มีสมถนะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

2. พัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา

4. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

วัตถุประสงค์

 

xxx

สถานที่ทำการ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

พันธกิจ

xxx