ติดต่อเรา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ        

โทร.05398-0099 ต่อ 113   

โทรสาร. 0-53980909

E-mail : banhong40@hotmail.com

www.banhong.ac.th