คำสั่งวิทยาลัยฯ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2559 ประจำปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)    เอกสาร

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ.2560 ประจำปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)    เอกสาร