หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา  ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2.วางแผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

3.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ   แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ  บุคลากร  องค์กรและหน่วยงานภายนอก  ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา

4.ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)  ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

5.ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

6.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

7.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย