หน้าที่และความรับผิดชอบ งานความร่วมมือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     1. ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา

     2. ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา

     3. ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

     4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

     5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย