สถานที่ตั้ง อาคารเเรียน

ถานที่ตั้ง  ขนาด  และอาคารเรียน

มีอาคารเรียน  และอาคารประกอบการต่างๆ   ดังนี้

          บ้านพักครู 14 ยูนิต/ห้องประชุม         จำนวน           1        ห้อง

          โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน                 จำนวน           1        หลัง

          อาคารกิจการ                               จำนวน           1        หลัง

          โรงอาหารและหอประชุม                  จำนวน           1        หลัง

          ห้องน้ำห้องส้วม                            จำนวน           1        หลัง

          บ้านพักผู้อำนวยการ                       จำนวน           1        หลัง

          บ้านพัก  4  ยูนิต                          จำนวน           1        หลัง

          อาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ชั้น       จำนวน           1        หลัง

          อาคารโรงฝึกงาน  3  ชั้น                 จำนวน           1        หลัง

          โรงฝึกงานแบบจั่วคู่                        จำนวน           1        หลัง

          อาคารโรงจอดรถ                           จำนวน           1        หลัง

          อาคารวิทยบริการ                           จำนวน           1        หลัง

          อาคารเรียน 4 ชั้น                           จำนวน           1        หลัง