ประวัติวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

           วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง  ประกาศจัดตั้ง  เมื่อวันที่   18 มิถุนายน  2540  เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะขยาย  โอกาสทางการศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา ตามแผนอาชีวศึกษาระยะที่ 7  เพื่อยกระดับการศึกษา  ของเยาวชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและสามารถรองรับนักเรียน ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   ตอนต้นที่สนใจจะเรียนต่อทางด้านวิชาชีพ โดยเปิดการเรียนการสอน ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2541  เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ และพณิชยการ

ในปี พ.ศ. 2543  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ในปี พ.ศ. 2545  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม  1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ในปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   2  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  และสาขาวิชาการบัญชี

ในปี พ.ศ. 2548  เปิดสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับ  ปวช. และระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์  ช่างไฟฟ้า  การบัญชี  การตลาด   คอมพิวเตอร์  คหกรรมบริการ  และสาขาวิชาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

ในปี พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

ในปี พ.ศ. 2551 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า

ในปี พ.ศ. 2552 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ระบบทวิภาคี เพิ่ม 1  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

สถานที่ตั้ง  ขนาด  และอาคารเรียน

          วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง มีเนื้อที่ 153 ไร่ 23 ตารางวา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 239 หมู่ 3 (บ้านป่าป๋วย)   ตำบลบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน  รหัสไปรษณีย์  51130   โทรศัพท์  0-5398-0099 โทรสาร 0-5398-0909 Web site : www.Banhong.ac.th    E-mail : Banhong_40@hotmail.com 

โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ         ติดถนนป่าป๋วย-หนองเขียด

ทิศใต้            ติดป่าสงวนแห่งชาติ

ทิศตะวันออก    ติดที่ดินของเอกชน

ทิศตะวันตก      ติดสำนักงานประปา อำเภอบ้านโฮ่ง และองค์การบริหารส่วน
                    ตำบลบ้านโฮ่ง