5
นายธนกฤต  วรรณธนสุทธิ
หัวหน้างานหมวดยานพาหนะ
26 33 Tanadon 32
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย นายรุ่งนิรันดร์   พิมพิไสย นายธนดล  ก้างคำมา นายธวัฒ  จันทร์ควง
เจ้าหน้าที่หมวดยานพาหนะ เจ้าหน้าที่หมวดยานพาหนะ เจ้าหน้าที่หมวดยานพาหนะ เจ้าหน้าที่หมวดยานพาหนะ
นายบันเทิง  เทศวิศาล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.จัดวางระบบและควบคุมการใช้พาหนะ 

๒.บำรุงรักษายานพาหนะของสถานศึกษา