26

นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย

หัวหน้างานอาคารสถานที่
24 1 33
9
นายสุพจน์  ญาณะทาน
นายบันจวบ ก้อฝั้น
นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย
นายประเสริฐ ทะนุชิต
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

19

3 penpica 14
นายสมพงษ์   เหมืองหม้อ
นางกาญจนา บุญกลิ่น
นางเพ็ญพิชชา  ปัญญาเหล็ก
นายมิตร  พงศืตุ้ย
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
suwan Lavan
pimon
นายสุวรรณ  ปัญญา นางลาวัลย์ มณเทียร นางพรพิมล พรหมอนันต์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคาคสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

๒.กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ  การใช้  และการของใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  พัฒนาอาคารสถานที่  การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

๔.จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย  อัคคีภัยและอื่น ๆ

๕.ให้คำแนะนำ  ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๖.เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

๗.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๘.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๙.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย