26

นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย

หัวหน้างานอาคารสถานที่
24 1 33
9
นายสุพจน์  ญาณะทาน
นายบันจวบ ก้อฝั้น
นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย
นายประเสริฐ ทะนุชิต
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
14 3 19
นายมิตร พงศ์ตุ้ย
นางกาญจนา บุญกลิ่น
นายสมพงษ์  เหมืองหม้อ
นางสาวเพ็ญพิชชา วงศ์ฝั้น
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
suwan Lavan
pimon jaraon
นายสุวรรณ  ปัญญา นางลาวัลย์ มณเทียร นางพรพิมล พรหมอนันต์ นายเจริญ กันทะวงศ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคาคสถานที่
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่งานอาคารสภานที่

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

๒.กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ  การใช้  และการของใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  พัฒนาอาคารสถานที่  การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

๔.จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย  อัคคีภัยและอื่น ๆ

๕.ให้คำแนะนำ  ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

๖.เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

๗.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๘.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๙.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย