17

นางวรรณา แดงเขียว
หัวหน้างานทะเบียน
28 Muey
นางสาวอธิษฎา อุตสม
นางสาวปรียาพร  อนุพงค์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน

๒.ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  และการตรวจหลักฐานต่าง ๆ

๓.ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๔.ดำเนิน การให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกำหนด การขอพักการเรียน การขอคืน สภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

๕.จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน  นักศึกษา

๖.ตรวจสอบรายชื่อ  นักเรียน  นัก ศึกษาที่ไม่มีสิทธิสอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้นสภาพ การเป็นนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ตามควรแก่กรณี

๗.ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA)  และตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR)  เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน

๙.ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนใบรับรองผลการเรียน  ประกาศนียบัตร  และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๐.รับ และดำเนินการเกี่ยวกับ..คำร้องต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ   ชื่อสกุล   วันเดือนปีเกิด  เป็นต้น

๑๑.ส่งแบบสำรวจและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ

๑๒.จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียน

๑๓.เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

๑๔.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๕.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๑๖.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๗.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย