19
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
aumpor
Muey
นางสาวอำพร  ธนวัฒน์บวรศิริ
นางสาวปรียาพร  อนุพงค์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคคลในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป

๒.รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เช่น  ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย  ศูนย์วิทยุสื่อสาร  โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ  และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น

๓.เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ  ประสานงานกับชุมชน  ท้องถิ่น  ส่วนราชการ  สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชนและประชาชน  เพื่อการประชาสัมพันธ์

๔.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๕.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๖.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๗.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย