พิมพ์ PDF

18

นายวีรวัฒน์  ปารมี
หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ

Aorranid

may
นางสาวอรณิช   แซ่ย่าง
นางสาวจนทร์จิรา ติ๊บเสือ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนงบประมาณ
นายบันเทิง  เทศวิศาล

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  แผนพัฒนาสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจำปี  ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ    นโยบายรัฐบาล     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒.จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา  การยุบ  ขยายและเพิ่มประเภทวิชา  สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม  ชุมชนและท้องถิ่น  ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา

๓. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

๔.รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   เงินนอกงบประมาณ  เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา  และงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

๕.วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

๖.จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

๗.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๘.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน                                                                                           

๙.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย