พิมพ์ PDF

 

18

 


นายวีรวัฒน์  ปารมี


หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

Aorranid
นางสาวเบญจมาศ ไชยกันทา

นางสาวอรณิช แซ่ย่าง
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่


นายบันเทิง  เทศวิศาล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา  ประมวลผล  จัดเก็บ  รักษา  จัดทำ  และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับบักเรียน  นักศึกษา  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  บุคลากร  งบประมาณ  ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่  แผนการเรียน  และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและประกอบอาชีพ

๓.พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา  ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ปละหน่วยงานอื่น  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

๔.กำกับ  ควบคุม  ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

๕.ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

๖.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๗.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๘.ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๙.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย