พิมพ์ PDF

4

นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
หัวหน้างานความร่วมมือ

19

24

26
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
นายสุพจน์  ญาณะทาน
นายสุภิวัฒน์  วันอ้าย
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
28
Aorranid
นางสาวสุพิชชา  เจริญศักดิ์ชัยกุล นางสาวอรณิช แซ่ย่าง
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นายบันเทิง  เทศวิศาล

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๒.ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
๓.ประสานงานให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๔.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
๕.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย