พิมพ์ PDF

    4

นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
หัวหน้างานความร่วมมือ

19

24

26
นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
นายสุพจน์  ญาณะทาน
นายสุภิวัฒน์  วันอ้าย
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
28 Aorranid may
นางสาวอธิษฎา อุตสม
นางสาวอรณิช แซ่ย่าง นางสาวจันทร์จิรา ติี๊บเสือ
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นายบันเทิง  เทศวิศาล

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
๒.ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
๓.ประสานงานให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๔.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
๕.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย