พิมพ์ PDF
4
นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
20
24 1
นางสาวสยุมพร  พรหมสุรินทร์
นายสุพจน์ ญาณะทาน
นายบันจวบ   ก้อฝั้น
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5
26
19
นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ
นายสุภิวัฒน์  วันอ้าย นายสมพงษ์  เหมืองหม้อ
เเจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

Aorranid

may
นางสาวอรณิช แซ่ย่าง นางสาวจันทร์จิรา ติ๊บเสือ

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายบันเทิง  เทศวิศาล

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.ส่งเสริม  สนับสนุน  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย  การพัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดหารศึกษา  การประกอบอาชีพ  และประโยชน์โดยรวมของสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น

๒.วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินผลการใช้หลักสูตร  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน  การใช้เครื่องมือวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอน  การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

๓.รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์  วิจัย  และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  การพัฒนาสถานศึกษา  การบริหาร  และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๕.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตาทมลำดับขั้นตอน

๖.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๗.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย