พิมพ์ PDF

 

pa


นางศิริภัทร  ตุลยากร

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
20

1

18

นางสาว.สยุมพร  พรหมสุรินทร์ นายบันจวบ ก้อฝั้น
นายวีรวัฒน์ ปารมี
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

16

8

4
นายรัตนะ รัตนพรหม
นายประภัทร์ ขัติยะ
นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
29
Aorranid
may
นางอ้อยใจ แดงอินทร์
นางสาวอรณิช แซ่ย่าง
นางสาวจันทร์จิรา ติ๊บเสือ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา


นายบันเทิง  เทศวิศาล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา  ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

๒.วางแผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

๓.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ   แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ  บุคลากร  องค์กรและหน่วยงานภายนอก  ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา

๔.ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)  ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

๕.ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๖.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๗.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย