พิมพ์ PDF

 

pa


นางศิริภัทร  ตุลยากร

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
20

21

1
นางสาวสยุมพร  พรหมสุรินทร์ นางสาวสิริลักษณ์  ศรีธิธง นายบันจวบ ก้อฝั้น
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่า เจ้าหน้าที่

18

16

8

นายวีรวัฒน์  ปารมี
นายรัตนะ รัตนพรหม
นายประภัทร ขัติยะ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
4
29
Aorranid
 นายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
นางอ้อยใจ แดงอินทร์
นางสาวอรณิช แซ่ย่าง
เจ้าหน้าที่า
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่


นายบันเทิง  เทศวิศาล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา  ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

๒.วางแผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

๓.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ   แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ  บุคลากร  องค์กรและหน่วยงานภายนอก  ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา

๔.ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)  ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

๕.ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๖.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๗.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย