พิมพ์ PDF
   29

      นางอ้อยใจ แดงอินทร์


    หัวหน้างานส่งเสิมการค้า
       และประกอบธุรกิจ
 
 1
  20
    25
 19
 5
     นายบันจวบ ก้อฝั้น
นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร์
นางสาวสุพิชชา เจริญศักดิ์ชัยกุล   นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้า เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้า
  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้า เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้า เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้า
 
  11
   Aorranid


 
นางปรียาลักษณ์ ทุนร่องช้าง
     นางสาวอรณิช แซ่ย่าง
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้า เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้า   เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้า

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1. ส่งเสริม ให้ครู นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล  จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม  การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
  2. วาง แผน ดำเนินงาน  ประสานสัมพันธ์  ร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถานประกอบการ  หน่วยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ  เพื่อรับงานการค้า  รับจัดทำ  รับบริการ  รับจ้าง  ผลิตเพื่อจำหน่วย  การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
  3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลผลิต  และจำหน่ายผลผลิต
  4. กำกับ ติดตาม  และจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายของงานผลิตผล  การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็น ประจำทุกเดือน
  5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ – รายจ่ายในการดำเนินงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถาน ศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอรางการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
  8. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย