พิมพ์ PDF
   29

      นางอ้อยใจ แดงอินทร์


    หัวหน้างานส่งเสิมการค้า
       และประกอบธุรกิจ
 
 1
  20
    25
 19
 5
     นายบันจวบ ก้อฝั้น
นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร์
นางสาวสุพิชชา เจริญศักดิ์ชัยกุล   นายสมพงษ์ เหมืองหม้อ
นายธนกฤต วรรณธนสุทธิ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าน
  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ
  11   B      Muey
  Aorranid  may
  นางปรียาลักษณ์ ทุนร่องช้าง
   นางสาวสิริพร ไชยเดช
   นางสาวปรียาพร อนุพงค์
   นางสาวอรณิช แซ่ย่าง
  นางสาวจันทร์จิรา ติ๊บเสือ
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ   เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการค้าฯ

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

  1. ส่งเสริม ให้ครู นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล  จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม  การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
  2. วาง แผน ดำเนินงาน  ประสานสัมพันธ์  ร่วมมือกับบุคคล  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถานประกอบการ  หน่วยงานของรัฐ  และรัฐวิสาหกิจ  เพื่อรับงานการค้า  รับจัดทำ  รับบริการ  รับจ้าง  ผลิตเพื่อจำหน่วย  การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
  3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลผลิต  และจำหน่ายผลผลิต
  4. กำกับ ติดตาม  และจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายของงานผลิตผล  การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็น ประจำทุกเดือน
  5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ – รายจ่ายในการดำเนินงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถาน ศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอรางการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
  8. ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย