ายบันเทิง  เทศวิศาล
  33
 
  นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย
 
  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  
26   8
นายสุภิวัฒน์   วันอ้าย   นายประภัทร์ ขัติยะ
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน   เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้

๒. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใหเบริการในสถานศึกษาของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั้งไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนใน สถานศึกษา

๓. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

๔. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการ ศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

๕. รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา

๖. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๗. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย