33
นายรุ่งนิรันดร์ พิมพิไสย

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

8 29 24
นายประภัทร์ ขัติยะ นางอ้อยใจ แดงอินทร์
นายสุพจน์  ญาณะทาน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
26 22
นายสุภิวัฒน์ วันอ้าย นางสาวสุดารัตน์ กาดำ

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี


นายบันเทิง  เทศวิศาล

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑.จัดการศึกษาวิชาชีพ  โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้

๒.จัด ทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการ วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ

๓.วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ  ติดตาม  การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล  ควบคุมกำกับดูแลและแก้ปัญหาต่าง ๆ

๔.ประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

๕.ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา

๖.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๗.ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๘.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย