พิมพ์ PDF
fain
นางสาวสุพิชชา เจริญศักดิ่์ชัยกุล
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
aumpor

23
นางสาวอำพร ธนวัฒน์บวรศิริ 
นางสาวสุปรียา   วงค์จันทร์ติ๊บ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด


นายบันเทิง  เทศวิศาล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

๒. จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

๓. ประสานงานและให้ความร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๔. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๕. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย