พิมพ์ PDF
Vanna

นางวรรณา   แดงเขียว

หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

33

22
นายรุ่งนิรัดร์ พิมพิไสย นางสาวสุดารัตน์ กาดำ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล
นายบันเทิง  เทศวิศาล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. ส่งเสริมสนับสนุนครูและครูผู้สอน ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลประเมินผล

๒. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอนท การวัดผลประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

๔. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการ วิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

๕. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

๖. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

๗. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

๘. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงาน วัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์

๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๑. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

๑๒. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย