18
นายวีรวัฒน์   ปารมี
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
33

22
นายรุ่งนิรัดร์ พิมพิไส นางสาวสุดารัตน์ กาดำ
เจ้าหน้าที่งาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

เจ้าหน้าที่งาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

นายบันเทิง  เทศวิศาล
นายบันเทิง  เทศวิศาล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. จัดทำรวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียนของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลัก สูตร

๒. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

๓. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

๔. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาย นอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สถานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

๕. จัดหารวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขั้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบ อาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลัก สูตร จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา

๗. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิจ

๘. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดสื่อการเรียน การสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย

๑๐. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา

๑๑. ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๒. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๑๓. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

<table border="0" width="73%" height="368">
    <tbody>
        <tr>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
            <td bgcolor="#ffffff" width="9%" height="21"><br /></td>
            <td bgcolor="#ffffff" width="9%" height="21"><br /></td>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
            <td colspan="2" bgcolor="#ffffff" width="18%" height="21"><br /></td>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
            <td bgcolor="#ffffff" width="9%" height="21"><br /></td>
            <td bgcolor="#ffffff" width="9%" height="21"><br /></td>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
            <td style="text-align: center;" colspan="2" bgcolor="#c6ffff" width="18%" height="21"><img alt="ceo" src="images/stories/personal/ceo.jpg" width="150" height="201" /></td>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
            <td style="text-align: center;" colspan="2" bgcolor="#c6ffff" width="18%" height="21">นายบันเทิง&nbsp; เทศวิศาล<br /></td>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
            <td style="text-align: center;" colspan="2" bgcolor="#c6ffff" width="18%" height="21">ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง<br /></td>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
            <td style="text-align: center;" colspan="2" bgcolor="#c6ffff" width="18%" height="21"><br /></td>
            <td width="9%" height="21"><br /></td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td colspan="2" bgcolor="#c6ffff" width="18%" height="21">
                <p align="center">นายสมบัติ นาหลวง</p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td colspan="2" bgcolor="#c6ffff" width="18%" height="21">
                <p align="center">รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ</p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="21">
                <p align="center"><img alt="ssayoomporn" src="images/stories/personal/ssayoomporn.jpg" width="150" height="201" /></p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="21">
                <p align="center"><img alt="sompong" src="images/stories/personal/sompong.jpg" width="150" height="201" /></p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="21">
                <p align="center"><img alt="prajak" src="images/stories/personal/prajak.jpg" width="150" height="201" /></p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="21">
                <p align="center"><img alt="pattaya" src="images/stories/personal/pattaya.jpg" width="150" height="201" /></p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="22">
                <p align="center">นางสาวสยุมพร&nbsp; พรหมสุรินทร์</p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="22">
                <p align="center">นายสมพงษ์&nbsp; เหมืองหม้อ</p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="22">
                <p align="center">นายประจักษ์&nbsp; ปราโมทย์</p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="22">
                <p align="center">นางพัทยา&nbsp; วงค์อำนาจ</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="13">
                <p align="center">หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์</p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="13">
                <p align="center">หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ</p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="13">
                <p align="center">หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ</p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="13">
                <p align="center">หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="21">
                <p align="center"><img alt="jakkrit" src="images/stories/personal/jakkrit.jpg" width="150" height="201" /></p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="21">
                <p align="center"><img alt="prajak" src="images/stories/personal/prajak.jpg" width="150" height="201" /></p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="21">
                <p align="center"><img alt="piti" src="images/stories/personal/piti.jpg" width="150" height="201" /></p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="21">
                <p align="center">นายจักรกฤษณ์&nbsp; ยะใจ</p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="21">
                <p align="center">นายประจักษ์&nbsp; ปราโมทย์</p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="21">
                <p align="center">นายปิติ&nbsp; นันทขว้าง</p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="21">
                <p align="center">นายขจรศักดิ์&nbsp; เสนาสังข์</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="21">
                <p align="center">หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน</p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="21">
                <p align="center">หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์</p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="21">
                <p align="center">หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์</p>
            </td>
            <td bgcolor="#c6ffff" width="9%" height="21">
                <p align="center">หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า</p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td colspan="2" width="18%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td colspan="2" bgcolor="#c6ffff" width="18%" height="21">
                <p align="center"><img alt="nichadapa1" src="images/stories/personal/nichadapa1.jpg" width="150" height="201" /></p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td colspan="2" bgcolor="#c6ffff" width="18%" height="21">
                <p align="center">นางณิชดาภา&nbsp; จอมมูล</p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td colspan="2" bgcolor="#c6ffff" width="18%" height="21">
                <p align="center">หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี</p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
            <td width="9%" height="21">
                <p align="center"> </p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p><br mce_bogus="1" /></p>
<div style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 57px; width: 1px; height: 1px;" class="mcePaste" id="_mcePaste">
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="218" height="401">
        <col width="218"></col>
        <tbody>
            <tr height="17">
                <td class="xl22" style="height: 12.75pt; width: 164pt;" width="218" height="17">นายบันเทิง&nbsp;   เทศวิศาล</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>