20
pa 1 
 16
นางสาวสยุมพร  พรหมสุรินทร์ นางศิริภัทร ตุลยาพร
นายบันจวบ  ก้อฝั้น นายรัตนะ รัตนพรหม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกการบัญชี แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่าไฟฟ้า
26 18 8

 

นายสุภิวัฒน์   วันอ้าย นายวีรวัฒน์   ปารมี
นายประภัทร์ ขัติยะ

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาช่างยนต์

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา

๒. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงานและการวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

๓. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรับรองการ ประเมินคุณภาพภายนอกได้

๔. จัดหา ดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

๕. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนแทนต่าง ๆ

๖. ติดตามและนำเสนอเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ แผนการจัดการ เรียนการสอน ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน

๗. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ

๘. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา

๑๐. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

๑๑. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

๑๒. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายบันเทิง  เทศวิศาล