Oubrumplan วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา เมื่อวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ วิทยา ใจวิถีและคณะ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ มาเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมในครั้งนี้